Εξειδικευμένες Δραστηριότητες

Στα πλαίσια του καθημερινού εκπαιδευτικού προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες  που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς και υλοποιούνται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται  στις ηλικιακές βαθμίδες που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές και να αποδώσουν ανά περίπτωση. Αφορούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων  που έρχονται να συμπληρώσουν το βασικό πρόγραμμα και να συμβάλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα καλύπτουν τις παρακάτω μαθησιακές περιοχές:

Μουσική

Διδάσκεται από δασκάλα μουσικής αγωγής και αποτελείται από παιχνίδια που προάγουν την δημιουργικότητα, ενισχύουν την ακουστική ικανότητα και παρέχουν  στα παιδιά ερεθίσματα τα οποία τους βοηθούν να αναγνωρίσουν την έννοια του ρυθμού και να εκφραστούν μέσα από την μουσική. 

Φυσική Αγωγή

Με κατάλληλες μεθόδους, ασκήσεις και παιχνίδια από εξειδικευμένο γυμναστή, τα παιδιά βελτιώνουν την φυσική τους κατάσταση και τις κινητικές τους δεξιότητες, γνωρίζουν όλες τις κατηγορίες αθλημάτων και αναπτύσσουν συνεργατικό πνεύμα μαθαίνοντας να παίζουν ομαδικά.

Αγγλική Γλώσσα

Η εκπαίδευση ξεκινά από την εξοικείωση των παιδιών με την αγγλική γλώσσα και την εκμάθηση λέξεων μέσα από παιχνίδια και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στην συνέχεια ολοκληρώνεται στο Νηπιαγωγείο  όπου με συχνές συναντήσεις με την εξειδικευμένη παιδαγωγό επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του επιπέδου  “Pre  Junior”.

Κοινωνικο-
συναισθηματική
αγωγή

Κοινωνικοσυναισθηματική
αγωγή

Μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται από την παιδοψυχολόγο του σχολείου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και τα συναισθήματά τους μέσα από την ζωγραφική, την μουσική, την προφορική έκφραση και το παιχνίδι. Αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων αλλά και να αξιολογούν σωστά τους τρόπους συμπεριφοράς τους.